ตาดูดาวเท้าติดดิน The Animation ตอนที่ 3: ตกเหวคอนโดมิเนียม

มาแล้ว ตาดูดาวเท้าติดดิน The Animation ตอนที่ 3: ตกเหวคอนโดมิเนียม

การลงทุนที่ล้มเหลว อาจเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของนักลงท­ุน ..แต่บางครั้ง อาจเกิดจากสิ่งที่นักลงทุนเองก็ควบคุมไม่ไ­ด้