ว่อนเน็ต! หนังสือ “ประธานศาลฎีกา” ค้าน สนช. ตั้ง “เมธี ครองแก้ว” เป็น กต.ผู้ทรงคุณวุฒิ

z_470x1060

ว่อนเน็ต! หนังสือ “ประธานศาลฎีกา” ค้าน สนช. ตั้ง “เมธี ครองแก้ว” เป็น กต.ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากกรณีที่เกิดกระแสข่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทางการเมือง ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาถึงกรณี นายดิเรก อิงคนินายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา  มีหนังสือถึง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต(สนช.)คัดค้านการขึ้นเป็น “กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ” ของ “นายเมธี ครองแก้ว” อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจาก “นายเมธี” ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีหลายคดีและอาจจะเข้าข่ายคุณสมบัติอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น
ล่าสุดพบว่า หนังสือดังกล่าวปรากฏเป็น หนังสือของ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เจตจตุจักร กทม. ที่ ศย 003/57449 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง คัดค้านการแต่งตั้งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ระบุว่า “ได้รับหนังสือจากทนายความ 18 คน มีเนื้อหาคัดค้านการเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิของศาสตราจารย์เมธี ครองแก้ว ว่า ศาสตราจารย์ เมธีถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาหลายคดี แต่นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการฯ ปกปิดความจริงดังกล่าว เนื่องจากมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ศาสตราจารย์เมธีจึงมีคุณสมบัติอันเป็นลักษณะต้องห้าม หรืออาจไม่เหมาะสมทางจริยธรรม หรืออาจไม่เหมาะสมเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

กรณีนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งที่ประชุม สนช. ได้มีการพิจารณาเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ โดย นายกล้านรงค์ สมาชิก สนช. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ สนช. เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2557

โดยหลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ได้มีมติเลือกผู้สมัครให้เหลือ 4 คน ประกอบด้วย

1.นายเมธี ครองแก้ว อดีต ป.ป.ช.
2.นายพิภพ อะสีติรัตน์ อดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายปรีชา ชวลิตธำรง อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด
4.นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช อดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งภายหลังการประชุมลับ ที่ประชุมมีมติลงคะแนนลับ เห็นชอบให้นายเมธี ครองแก้ว และนายปรีชา ชวลิตธำรง เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
DDDDDDD

 Source :: https://www.hereandthere.today/?p=1353