ครม.ไฟเขียว 7 กฎหมายสำคัญ

ครม.ไฟเขียว 7 กฎหมายสำคัญ

Posted: 25 Jan 2017 12:42 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติมติต่อกฎหมายสำคัญจำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ….

ครม. มีมติมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน กพ. และสำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องการกำหนดแนวทาง วิธีการ กลไก หรือระบบการสร้างเสริม ติดตาม ตรวจสอบ หรือกำกับการดำเนินงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของร่างพ.ร.บ. ให้ พม. รับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ แล้วแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการดังกล่าวเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. เป็นการกำหนดให้ยกเลิกพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550 ทั้งฉบับ และยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. …. ขึ้นแทน เพื่อ แก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว การให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การบำบัดฟื้นฟู และวิธีปฏิบัติต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกำหนดมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ตลอดจนมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ….

ครม.มีมติเห็นชอบให้มีกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปพิจารณาแก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ร่าง พ.ร.บ.ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมีหลักการสำคัญที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ในอันที่จะสร้างผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ เพื่อให้ภาครัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันที่พยายามส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และมาตรการการเงินการคลังเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดให้ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียวโดยไม่ประสงค์จะร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นหรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นได้ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) และเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบการดำเนินธุรกิจ

ร่างพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ครม. มีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 1. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และ 2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. เป็นการแก้ไขพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 โดยแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการกระทำกิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ได้มีการยกเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้ว

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

ครม.มีมติอนุมัติดังนี้ 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 โดยปรับปรุงจำนวนการหักรายจ่ายจาก 2 เท่าเหลือ 1.5 เท่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังมากเกินไป และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ในส่วนของการกำหนดนิยามของเครื่องจักรให้มีความสอดคล้องกัน  รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 2. ให้กระทรวงการคลังถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ) โดยเคร่งครัดด้วย

โดย สาระสำคัญของร่างกฎหมาย 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 1.5 เท่าในลักษณะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวสำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นจำนวนร้อยละ 50 หรือ 0.5 เท่าของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ส่วนอีก 1 เท่าให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามปกติ ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่  วันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. มีการกำหนดนิยามของเครื่องจักรและมีการให้สิทธิประโยชน์แก่การลงทุนต่อเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) ฯ ด้วย จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) ฯ เพื่อกำหนดนิยามของเครื่องจักรให้สอดคล้องกันกับร่างพระราชกฤษฎีกา ตามข้อ 1.

ร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์

ครม.มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้  1. อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ….และ 2. เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ทำได้

สาระสำคัญของร่างกฎหมายและประกาศ มีดังนี้ 1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. …. เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 สำหรับคนต่างด้าวดังต่อไปนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (1) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2) คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (3) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม (1) หรือ (2) ที่มีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี และ (4) บุตรของคนต่างด้าวตาม (1) หรือ (2) ที่มีอายุเกินสิบแปดปีซึ่งได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์

2. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ทำได้ มีสาระสำคัญดังนี้  (1) กำหนดคนต่างด้าวที่อยู่ในบังคับของร่างประกาศฉบับนี้ จะต้องเป็นคนต่างด้าวซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 13 ธ.ค. 2559 ดังนี้ 1) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 2) คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  3) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม 1) หรือ 2) ที่มีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี 4) บุตรของคนต่างด้าวตาม 1) หรือ 2) ที่มีอายุเกินสิบแปดปี ซึ่งได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานและปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติให้เป็นปัจุบันภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ และมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรเช่นเดียวกับสิทธิของบิดาและมารดา และ (2) กำหนดงานให้คนต่างด้าวที่อยู่ในบังคับของร่างประกาศฉบับนี้ ทำงานได้ทุกประเภทงานตามที่นายจ้างได้ตกลงว่าจ้าง ยกเว้นกรณีที่คนต่างด้าวดังกล่าวมีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ให้ทำงานกับนายจ้างได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ครม.มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการยกเลิกแบบ ตม.6 ท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฯ และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน คือ แบบ ตม.6 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับ 4 (พ.ศ. 2523) ฯ รวมทั้งกำหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดวันใช้บังคับไว้ ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมายยิ่งขึ้น

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….

ครม.มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศธ. พ.ศ. 2548 และปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศธ. เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบัน 2. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศธ. รวม 11 ส่วนราชการ ดังนี้ (1) สำนักงานอธิการบดี (2) คณะครุศาสตร์ (3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6) คณะวิทยาการจัดการ (7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (9) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (10) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (11) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน